ANBI - Openluchttheater Valkenburg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

ANBI

INFO/CONTACT

Stichting Openluchttheater Valkenburg is erkend als Algemeen Nut Beogend Instelling (ANBI).
Zie http://www.belastingdienst.nl/giften/

ANBI  1-7-2017
Stichting Openluchttheater Valkenburg
Plenkertstraat 51a, 6301 GL Valkenburg

Doelstelling
Het behartigen van de belangen van het Openluchttheater te Valkenburg aan de Geul, het beheren en exploiteren van dit theater, het trachten te verkrijgen van subsidies en/of andere bijdragen ten behoeve van de exploitatie en/of renovatie c.q. aanpassingen van dit theater;
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur:
H. Stohr,  voorzitter
B. Groen,  secretaris
M. Prins,  penningmeester

P. Tekstra  
G. Jacobs

L. Goertz
P. Zegwaart


De bestuurleden ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden; ook worden geen vacatiegelden toegekend. Noodzakelijk voor de organisatie gedane uitgaven worden op declaratiebasis vergoed.
De stichting heeft geen werknemers.

Hoofdpunten meerjaren beleidsplan 2013-2016:
Openluchttheater Valkenburg 2013-2016
Het Openluchttheater was tot en met 2012 verzekerd van een gemeentelijke bijdrage die exploitatie van het theater mogelijk maakt. Voor de periode 2013 tot en met het jubileumjaar 2016 zijn met de gemeente Valkenburg aan de Geul nieuwe afspraken gemaakt over de subsidiëring van de theaterexploitatatie . Daar komt bij dat de gemeente als eigenaar niet kan blijven volharden in het uitstellen van investeringen in het theater zelf. Nu is er al sprake van ernstig achterstallig onderhoud. De laatste grote investeringsronde heeft plaats gevonden in de vroeg jaren 80 van de vorige eeuw. Verder uitstel van investeringen zal het functioneren van het theater ernstig belemmeren en mogelijk leiden tot gedwongen beëindiging van de exploitatie. Op weg naar 2016
In 2016 bestaat het Openluchttheater 100 jaar, voor  het bestuur en management het jaar waar we ons op willen richten. Ieder jaar willen op programmatisch gebied, maar ook wat betreft de staat van het theater een aantal stappen vooruit zetten. In 2016 moet er een goed geoutilleerd, up-to-date theater zijn met een Euregionale functie en uitstraling en een daarbij horende aantrekkelijke programmering van hoog kwalitatief niveau.
Er zijn al ver uitgewerkte plannen om dat doel te halen, zowel wat betreft het programma als het theater zelf.
Voor het programma tot 2016 zijn al meerjarige afspraken met gezelschappen gemaakt.
- Twee festivals: Frans Chanson Festival en Midzomernachtfestival. Midzomernachtfestival wordt uitgerold over Plenkertstraat en daarna over heel Valkenburg
- Opera. Opera Zuid presenteert jaarlijks een productie, aangepast aan de specifieke mogelijkheden van het theater. Daarnaast Operaklas Conservatorium en nog een kleinschalige (internationale) operaproductie
- Symfonische muziek. De philharmonie zuidl geeft jaarlijks minimaal één concert met laagdrempelig programma voor breed publiek
- Folk- en wereldmuziek: klezmer, tango, Iers, Midden-Amerikaans, gypsy, balkan, etc.
- Kinder-/familievoorstellingen: bij voorkeur met muziek
- OLT Backstage. De serie in het grottheater wordt uitgebouwd (van 7) tot 12 voorstellingen. Daarin kleinschalige (bijzondere) producties met nadruk op blues (singer/songwriter), wereldmuziek en muziektheater
- Blaasmuziek, (semi-)professioneel
- Locale/regionale amateurmuziek (blaasorkesten en koren)

Aan het theater zelf moet ook nog een en ander gebeuren. Er zijn een groot aantal problemen die het gevolg zijn van achterstallig onderhoud. Deze problemen zullen op korte termijn opgelost moeten worden. Om aan de eisen van de tijd te voldoen zal bovendien nog een flink aantal extra verbeteringen moeten worden aangebracht zodat het openluchttheater de waardige parel wordt aan het toeristische snoer door het Geuldal (GMMV) en aan de Plenkertstraat Cultuurboulevard.
Achterstallig onderhoud:
- Op het einde van het seizoen 2011 vallen er bijna wekelijks dode, dikke takken uit bomen in het theater zelf en in het openbare gebied tussen het theater en de Plenkertstraat. Dat gebeurt niet tijdens noodweer maar juist op windstille dagen. Op de mergelwand boven de kleedkamers (buiten de grot, valt dus niet onder de vergunning) staan bomen die veel te groot zijn geworden. Bij onderzoek is bovendien gebleken dat er ernstig gevaar dreigt voor vallende blokken mergel. Het toegangspad naar het theater is verzakt. Veel keermuren in het theater en daarbuiten storten in of staan op het punt dat te doen. Ook hier is onderhoud noodzakelijk
- De riolering is herhaaldelijk verstopt en zorgt dan voor overstromingen. Onduidelijkheid is hoe de riolering in elkaar steekt, hoe ze functioneert en of ze aan de huidige milieueisen voldoet.
- Regelmatig zijn er storingen aan het elektriciteitsnet. De sanering die in 2009 plaatsvond heeft niet alle problemen opgelost. Dankzij de deskundigheid van onze vrijwilligers houden we het systeem tot nu toe met enige moeite in de lucht.
- Hoewel er geld ter beschikking is en er concrete plannen zijn om leuningen te maken is Leeuwenborgh er nog steeds niet in geslaagd hun project van de grond te tillen. Mogelijk zal er een andere oplossing gekozen moeten worden.
- De trap bij het kassagebouw verkeert in zeer slechte staat en is ronduit gevaarlijk. Renovatie door vrijwilligers gaat onze mogelijkheden te boven. De begrote € 3500 (voor materiaal) is dan ook niet uitgegeven.
Er moet nog meer gebeuren aan het theater, voor het overgrote deel ook terug te voeren aan achterstallig onderhoud. Het comfort moet verhoogd worden, veel voorzieningen zijn niet meer van deze tijd.
- Bij erg drukke uitvoeringen moet een deel van de bezoekers op het beton zitten. Ongeveer de helft van de zitplaatsen hebben houten planken zonder rugleuning. Er zijn nog een aantal oude banken met rugleuningen maar veel zijn slecht van kwaliteit, ze zijn gewoon versleten.
- De keuken is opgeknapt, de kleedkamers volgen in 2012. Het sanitair in de kleedkamers zou eigenlijk vernieuwd moeten worden. Er zou bovendien een beter functionerend ventilatiesysteem moeten komen.
- Ook de Wc’s zijn niet meer van deze tijd: ook hier nieuwe tegels, nieuw sanitair en betere ventilatie. Er is ook geen toilet dat toegankelijk is voor invaliden.

Er is al gewezen op de ondermaatse theatertechnische voorzieningen met als gevolg veel extra kosten. Een verhaal apart is de “overkapping” of wat te doen bij slecht weer.
Al decennia wordt er gediscussieerd over een overkapping die het theater minder weersgevoelig zou moeten maken. Het bestuur is geen voorstander van volledige overkapping van het theater. Dat zou grote afbreuk doen aan het theater: uitstraling, sfeer ambiance zouden verloren gaan, de uitstekende akoestiek zou aangetast kunnen worden. Bovendien zullen de investerings- en onderhoudskosten zeer waarschijnlijk groter zijn dan de te verwachten extra revenuen. Onze uitvoeringen gaan ook bij slecht weer door omdat we dan kunnen uitwijken naar de Polfermolen en de Gemeentegrot.
Dat neemt niet weg dat er grote behoefte is aan een eenvoudige, flexibele, gemakkelijk op te zetten overkapping van het podium. We denken aan een soort parachutetent zoals we die een aantal keren gehuurd hebben. Als zulke tent standaard aanwezig zou zijn kunnen beduidend meer uitvoeringen bij minder goed weer in het theater zelf doorgang vinden. Dan hoeft ook minder gebruik gemaakt worden van de uitwijklocaties
Er zijn echter nog meer problemen die een goed functioneren van het theater belemmeren. Voor een deel hebben deze maken met de unieke ligging van het theater, met zijn fantastische natuurlijke inrichting en ambiance.

- Het theater is logistiek een nachtmerrie. Gelegen op een steile helling moeten goederen steeds met veel moeite en veelal met de hand al dan niet via trappen verplaatst worden. Onze leveranciers krijgen waarschijnlijk last van nachtmerries als wij weer een bestelling plaatsen. Binnen het theater moet alles trap op, trap af.
Veel bezoekers hebben al moeite onze ingang te halen, binnen het theater moeten ze dan ook nog de steile tribune opklimmen. Een bezoek aan het terras of de WC is voor velen een uitputtende activiteit.
Bokpop huurt (of krijgt gesponsord) mechanisch vervoer. In 2009 konden we veel gebruik maken van een gemeentelijk vervoermiddel. Nu wordt met auto’s zoveel materiaal naar boven en beneden gereden. Voor veel chauffeurs overigens een als bedreigend ervaren activiteit. Bovendien is al dat zwaardere verkeer niet al best voor het toch al verzakte pad.
- Er bestaat  een structureel tekort aan goede opslagmogelijkheden. We hebben een aantal grotten die veel te vochtig zijn voor opslag van kwetsbare goederen, zoals elektronica. Opslag moet in het grottheater of in de kleedkamers.
- Buiten het seizoen moeten wij onze spullen opslaan in lege kamers en op zolder bij vrijwilligers thuis! Dan kan korte tijd als noodoplossing maar levert geen soelaas op termijn. Een berging zoeken in de buurt werkt ook niet omdat de goederen dan steeds de helling op en af moeten.
Een mogelijke oplossing zou zijn de bouw van een berging tegen de huidige kleedkamers op de plaats waar vroeger een pad liep naar het gesloopte restaurant.

Jaarverslag 2015 Stichting Openluchttheater Valkenburg.

Voorwoord
Ook in 2015 heeft zich de stijgende lijn in het aantal bezoekers die in 2009 is ingezet verder doorgezet. In 2015 was er zelfs een duidelijke sprong in de bezoekersaantallen waar te nemen. Daarvoor zijn meerdere redenen aan te voeren: de nieuwe elementen in de programmering, gemiddeld meer bezoekers per voorstelling en  een uitstekende warme en relatief droge zomer.
Het Openluchttheater slaagt er steeds beter in om de bezoekers aan zich te binden. Er is een groep mensen ontstaan die binnen het seizoen het theater meerdere keren bezoekt. Het theater wordt steeds meer een culturele speler van formaat binnen Valkenburg, maar ook voor de omgeving. Voor een belangrijk deel is deze ontwikkeling te danken aan de hoge kwaliteit van de voorstellingen. Onze bezoekers weten dat je in het Openluchttheater steeds bijzondere voorstellingen kunt meemaken van een hoog niveau in alle aangeboden genres. Ook de toerist vindt steeds beter zijn weg naar het theater. Dit is mede te danken aan de uitstekende samenwerking met het toeristische bedrijfsleven. Veel logiesbedrijven promoten het theater op hun site.
In financieel opzicht heeft dit ook zijn weerslag gehad: hogere omzetten en mooi financieel resultaat.
Doordat  het theater meer financiële armslag krijgt zijn er investeringen in een verdere kwalitatieve groei mogelijk. Ook is er meer ruimte om in het theater zelf te investeren. Zo zijn in de kleedkamers de toiletten en douches aangepakt zodat ze weer aan de eisen van deze tijd voldoen. Ook is eer veel geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de theatertechniek.
In 2015 is zwaar ingezet in de voorbereiding van ons jubileumjaar 2016. Dat jaar moet een voorlopig hoogtepunt worden in de ingezette ontwikkeling.
In 2015 is een daadwerkelijke start gemaakt met de grote ‘verbouwing’ die we in ons jubileumjaar willen realiseren. Het meest spectaculaire deel daarvan zijn: de overkapping van het podium en de afsluiting/uitbreiding van het grottheater. Er zijn een aantal ontwerpen gemaakt en er is gekozen voor het ‘bladerdak’  als overkapping van het podium. Ook zijn er ontwerpen voor de theatergrot gemaakt maar de uiteindelijke keuze is uitgesteld naar 2016.
Parallel aan het ontwerpproces is een traject gestart dat de financiering van bovengenoemde ontwikkelingen moet mogelijk maken. Provincie, gemeente en de Stichting Openluchttheater Valkenburg zullen  ieder een derde van de kosten voor hun rekening nemen. Zowel de provincie als de gemeente hebben in 2015 al toegezegd om hun deel voor hun rekening te nemen.
De stichting willen in het kader van het jubileum een boek uitbreiden. In 2015 is de feitelijke productie van het boek begonnen. De financiering werd geregeld en onze directeur is, nadat hij de opdracht gekregen, begonnen aan het schrijven van het boek.

We hebben helaas afscheid moet nemen van een van onze vrijwilligers, Veronica Stevens, die na een lang ziekteproces in december 2015 is overleden.

Namens het bestuur van de Stichting Openluchttheater Valkenburg
Hub. Stohr, voorzitter
28 juni 2016

Inleiding
De Stichting Openluchttheater Valkenburg heeft twee doelstellingen:
- het organiseren van laagdrempelige theatervoorstellingen in het Openluchttheater in een breed scala van genres, voor bewoners, mensen uit de regio, gasten en bezoekers van elders en dat voor alle leeftijden en op een verantwoord kwalitatief niveau;
- het behouden van het Openluchttheater als cultuurhistorisch monument, uniek wat betreft ambiance en authentiek wat betreft vorm en uitstraling.
Het Openluchttheater werd in 1916 geopend en kent een lange en legendarische geschiedenis binnen Valkenburg en binnen de ontwikkeling van het toerisme in Valkenburg. Hoewel we steeds praten over het Openluchttheater, bestaat het complex uit twee theaters: het ‘echte’ Openluchttheater met zijn grote podium en tribune buiten met een capaciteit van ruim 800 zitplaatsen en het grottheater ‘Backstage’ met, afhankelijk van de manier van inrichten, 50 tot maximaal 120 zitplaatsen. Behalve in grootte is er ook verschil in aard. Het buitentheater ligt in de “open lucht”, een prachtig amfitheater midden tussen de bomen. Het grottheater is overdekt, dus nauwelijks weersgevoelig, en intiem van aard. De grillige rotsformaties zorgen bovendien voor een unieke bijzondere sfeer. In deze tekst worden met het woord theater steeds de beide theaters bedoeld.

Het Openluchttheater is door zijn ligging en vorm uniek in Nederland, waarschijnlijk zelfs binnen Europa. De ligging, het bos, de mergelwanden, de grot en de tribune in de vorm van een amfitheater zorgen voor een ambiance die zijn weerga niet kent. Samen met de voortreffelijke akoestiek maakt het dit theater zeer bijzonder voor zowel bezoekers als artiesten.  Daarnaast is het al bijna een eeuw een monument dat getuigt van de bijzondere en bewogen geschiedenis van het toerisme in Valkenburg.

Bestuur, directie en vrijwilligers
In 2015 bestond het bestuur van de Stichting uit 6 personen t.w.:                                                                         
Hub Stohr, voorzitter; Bonnie Groen, secretaris; Martin Prins, penningmeester, Paul Tekstra, Peter Zegwaart, Lins Goertz en George Jacobs.
De heer Jos Frusch is als directeur verantwoordelijk voor de uitvoeringen en voor het functioneren van het theater en hij stelt het jaarprogramma samen. Ook in 2015 was Ivo Mullenders als theatermanager verantwoordelijk voor het technische aspect van de theatervoorstelling. Samen vormen zij het ‘management’ van het Openluchttheater.
Fundament voor het in standhouden en het functioneren van het theater zijn de ongeveer zestig  vrijwilligers, die zich ook dit jaar weer belangeloos inzetten voor het Openluchttheater en aan wie dan ook in grote mate het succesvol verlopen seizoen te danken is. Zij brengen een enorme schat aan ervaring mee die ons in staat stelt het theater op een professioneel niveau te exploiteren. Deze vrijwilligers dragen niet alleen zorg voor het onderhoud van het theatercomplex, de horeca-exploitatie en de ontvangst en begeleiding van de bezoekers en de artiesten, maar geven ook invulling aan de pr- en communicatie-activiteiten, m.n. door een eigen website (www.openluchttheater-valkenburg.nl) en gebruik van de sociale media.

Er waren op 31 augustus 2015 in totaal 56 vrijwilligers, 21 mannen, 35 vrouwen, inclusief 4 fotografen en 3 werkgroepleden.  Aangevuld met de 6 bestuursleden (5 mannen en 1 vrouw) zijn dat er in totaal 62.

Zij werden ingezet bij 40 voorstellingen plus enkele verhuringen die buiten de programmering vielen.
Iedere vrijwilliger heeft kunnen aangeven naar welke werkzaamheden zijn/haar voorkeur uitgaat. Tevens kon iedereen kiezen op welke data men beschikbaar is, met een minimum van 15.

Door de horecamedewerkers werden, behalve de drankvoorziening voor onze bezoekers, ook verzorgd:
a. de maaltijden van de artiesten;
b. de hapjes bij een aantal evenementen.

Aan het begin van het seizoen werden het amfitheater en het toneel door vrijwilligers grondig gereinigd.

Op dinsdag 12 mei werd de openingsbijeenkomst gehouden in Brasserie de Stationnerie om het nieuwe theaterseizoen in te wijden en alle afspraken nog eens de revue te laten passeren.
Op zaterdag 3 oktober was de afsluitende activiteit voor alle vrijwilligers met diverse activiteiten in Valkenburg.
Tien leerlingen van het Stellamaris-college zijn bij hun maatschappelijke stage begeleid. Zij hebben die met goed gevolg afgesloten. De ervaringen waren wederom positief.

Programmering

Met de jeugdmusical ‘Ze zègke, zoa zègke ze’ van Jeugdtheater Valkenburg opende het Openluchttheater Valkenburg op 28 mei 2015 zijn poorten.  De opmaat van een zeer geslaagd seizoen waarin het theater voor het eerst in zijn recente geschiedenis de barrière van 15.000 bezoekers slechtte.

Een nieuw initiatief dat om navolging schreeuwt was de meerdaagse bespeling van Toneelgroep Maastricht. Liefst negen keer bracht het gezelschap Shakespeare’s Othello met een indrukwekkende cast van Nederlandse en Vlaamse auteurs. De ‘exposure’ van de voorstelling was enorm: vrijwel alle landelijke (kwaliteits)kranten en uiteraard ook de Limburgse media stuurden recensenten naar het Openluchttheater of maakten uitvoerige voorbeschouwingen. Naast veel lof voor de voorstelling deelde ook de ‘sprookjesachtige locatie’ uitvoering in de hulde. Het is de bedoeling dat vanaf 2017 jaarlijks een Shakespearefestival in het Openluchttheater wordt gehouden.

Ook in het grottheater, waar de concertserie op de donderdagavond steeds populairder wordt, was er in 2015 voor het eerst een meerdaagse bespeling: de uit Sittard afkomstige zangeres Margriet Sjoerdsma bracht er drie dagen lang een goed bezochte hulde aan de Amerikaanse zangeres Eva Cassidy. Verder waren ook in 2015 beide grotconcerten in het kader van het Orlando Festival helemaal uitverkocht.

De in 2014 geïntroduceerde ‘vroegboektickets’ winnen steeds meer aan populariteit, wat aangeeft dat het publiek een bezoek aan het theater steeds minder van het weer laat afhangen. Echte publiekstrekkers in 2015 waren Opera Zuid (bijna uitverkocht), The Dutch Eagles (helemaal uitverkocht), en Zo! Gospel Choir (bijna uitverkocht). Het concert van philharmonie zuidnederland werd in verband met de generale repetitie van Toneelgroep Maastricht verplaatst naar de Remigiuskerk in Schimmert.

Het aanbod in 2015 was opnieuw heel divers, conform de taakopdracht van het theater: van klassiek tot jeugdtheater, van opera tot wereldmuziek, van toneel tot kamermuziek. In totaal waren er 45 reguliere voorstelling. Wat de plaatselijke verenigingen betreft was naast Jeugdtheater Valkenburg ook Kur-kapel Falcobergia in het theater te gast.

Vermeldenswaard tenslotte is de spraakmakende opera El Rey door Opera 2.0 over het leven van de controversiële Roermondse politicus Jos van Rey. Deze mede door het Openluchttheater  geproduceerde operavoorstelling ging in Valkenburg in première. Er was veel belangstelling van de (landelijke) pers. L1 televisie maakte er een ‘making of’ van wat heel veel publiciteit opleverde ook voor het Openluchttheater.

Bezoekersaantallen

In het totaal bezochten 14.729 personen het Openluchttheater  in 2015, een stijging van 29% t.o.v. 2014. Daarvan bezochten 3.276 bezoekers specifieke voorstellingen voor jeugdigen en scholieren.

Grafiek 1 groei van het aantal bezoekers

 

PR en marketing 2015
Het OLT heeft in haar marketing- en communicatie activiteiten in 2015 wederom stappen gezet naar het opbouwen en laden van het OLT als merk; het OLT fungeert niet als faciliteit of decor, maar is een van de sfeer bepalende hoofdrolspelers. En daarnaast communiceren we, dat het OLT altijd kwaliteit, passie en verrassing biedt. Verder zijn we binnen de marketing commissie steeds op zoek naar een sterke balans tussen de algemene en voorstellingsgerichte communicatie en naar het effectief bereiken van zowel de bewoners als toeristen. Dat alles met de inzet van free publicity, de brochuree, traditionele media, advertenties, buitenreclame en steeds meer de social media.
De marketing-activiteiten waren daarnaast gericht op het meer betrekken van het bedrijfsleven in de regio bij het OLT, met als thema een partnership op weg naar het 100-jarig bestaan van het theater. De overkapping van het podium, die het theater minder weersafhankelijk moet maken en nog meer allure moet geven, is één van de projecten die zijn opgehangen aan het 100-jarig bestaan.
Feedback van onze bezoekers
In 2015 konden onze bezoekers wederom via internet hun oordeel over het OLT kenbaar maken. Daarin zijn we gefaciliteerd door Branches & Trends uit Maastricht.
Het leeftijdsprofiel van van de mensen die een beoordeling gaven laat meteen een uitdaging zien voor de komende jaren. De meeste van hen zijn ouder dan 50 jaar en de groep tot 35 lijkt maar in beperkte mate vertegenwoordigd.
Overigens geven deze cijfers in zekere zin een vertekend beeld. Een belangrijke groep bezoekers neemt niet deel aan het bezoekersonderzoek. Zo bezoeken een grote  groep schoolkinderen in georganiseerd verband ook het theater. In 2015 hebben ruim 3000 kinderen voorstellingen in het theater bezocht. Ruim 22% van de bezoekers is bij specifieke programma’s voor kinderen geweest.
Mogelijk reageren ouderen ook sneller op het verzoek om de vragenlijst in te vullen.
Dat theaterbezoekers gemiddeld ouder zijn is een algemeen fenomeen, maar het bestuur zou graag zien dat ook jongeren de weg naar het OLT weten te vinden.
De oplossing ligt enerzijds bij een programmering die ook de jongere leeftijdscategorieën aanspreekt, anderzijds bij een communicatiestrategie die hen bereikt. Daar is in 2015 serieus naar gekeken en dat heeft zich vooral vertaald in een intensiever gebruik van social media en in het inschakelen van een groep jonge ‘opinion leaders’, die gratis toegang kregen tot een aantal voorstellingen in ruil voor posts op de social media.

Grafiek 2: Leeftijdsverdeling van de deelnemers aan het bezoekersonderzoek

 

Verder zagen we in de resultaten, dat slechts 16% van de bezoekers uit Valkenburg afkomstig is. De overigen zijn gelijk verdeeld over Maastricht, Parkstad, Heuvelland, de rest van de provincie en buiten de provincie. Het bestuur vindt het belangrijk om meer inwoners van Valkenburg naar het theater te trekken; weten dat Valkenburg aan de Geul over zo’n fraai theater beschikt, daar trots op zijn en samen mooie voorstellingen bezoeken gaat de sociale cohesie bevorderen, net als de waardering voor Valkenburg als woonplaats. Positief aan de huidige geografische verdeling van onze bezoekers is overigens dat de aantrekkingskracht van het OLT buiten de gemeentegrenzen fors is. Het streven is om die potentie de komende jaren verder uit te bouwen en te benutten.
Uit grafiek 2 blijkt een grote mate van tevredenheid over het OLT. Men is zeer te spreken is over de beleving van het OLT. Alle aspecten, met uitzondering van de horeca-faciliteiten worden in 2015 gradueel nog beter beoordeeld dan in 2014. De totale waardering voor het bezoek stijgt van 8.7 naar 8.9 gemiddeld en dat is, binnen de context van dit type onderzoek, een extreem hoge waardering. Naast de sfeer, de ambiance en de optredende artiesten vervullen ook onze vrijwilligers blijkens de enquête een belangrijke rol in de tevredenheid van de bezoekers. De resultaten van het onderzoek worden door het bestuur gebruikt om de kwaliteit van het theater, de service, vooral de horecafaciliteiten en de programmering verder te verbeteren.
Grafiek 3: Tevredenheid over aspecten van het Openluchttheater Valkenburg (gemiddelde rapportcijfers)

 

Om het cijfermatige oordeel over het OLT wat in te kleuren volgen hieronder wat opmerkingen die bezoekers op de website van het OLT hebben achtergelaten

Afgelopen zaterdag bezochten wij de voorstelling Suus zingt Toon. Ondanks het slechte weer, hebben wij genoten.
Een compliment voor de organisatie en vrijwilligers, om voor iedereen een droge plaats te bezorgen. Sfeer was geweldig, fijn contact met zangeres en pianist. Chapeau !!!!!!

Wat een fantastische voorstelling van toneelgroep Maastricht. Wat een sfeer. We hebben genoten en komen zeker terug. We wonen er maar 7 kilometers vanaf. Nu zijn we echter weer heel erg enthousiast geworden, omdat ook de programmering meer ‘cultuur’ bevat. Fijne ontvangst. Gezellig terrasje.
GA ZO DOOR!!!!!!!!

Geweldige accommodatie, vooral behouden voor Zuid Limburg! Heb me voorgenomen het programma veel beter in de gaten te houden, zag dat we al een aantal prachtige voorstellingen gemist hebben. Dank voor de mooie voorstelling, de vriendelijke ontvangst. Tot dinsdag 18 augustus a.s.

Erfgoed dat behouden moet blijven. Geweldig sfeervolle locatie.

Fijn dat het er is ! Unieke theaterbeleving, bijzondere sfeer, heerlijk zomers, net buitenland!

Veelzijdige mediamix
Het Openluchttheater geeft jaarlijks een programmabrochure uit in een oplage van ruim 50.000 exemplaren, die in de gemeente Valkenburg aan de Geul huis aan huis wordt verspreid. Daarnaast vindt verspreiding plaats op een groot aantal strategische locaties in Zuid-Limburg (hotels, campings, toeristische attracties, bibliotheken etc.).
In de communicatiemix vervult de website www.Openluchttheater-Valkenburg.nl een steeds belangrijker spilfunctie. Het programma is daarop te vinden, via de website kan men de ervaringen in het theater kenbaar maken, zich opgeven voor de nieuwsbrief en Vriend van het theater worden. Op de site zijn verder filmpjes te vinden met spraakmakende optredens tijdens het lopende en van vorige seizoenen.
Verder schakelt het Openluchttheater een mix van lokale media in, gericht op zowel de bewoners van de regio als toeristen en dagjesmensen. Dat gebeurt in de vorm van betaalde advertenties, free publicity of barters.  Dit jaar heeft MGL ons gefaciliteerd om een tweetal paginagrote advertenties in De Limburger en het Limburgs Dagblad te plaatsen. Social media (Facebook, twitter) en voorstellingsgerichte uitingen (affiches, driehoeksborden) hebben in 2014 een belangrijker plaats in het communicatieplan van het OLT ingenomen. Verder is de samenwerking met de VVV geïntensiveerd, waardoor er via dit kanaal veel meer kaarten konden worden verkocht dan in voorgaande jaren.
Uit het bezoekersonderzoek blijkt dat alle ingezette communicatie-kanalen substantieel bijdragen aan het bereiken van (potentiële) bezoekers. De brochure speelt een hoofdrol, maar daarnaast zijn de website, dag- en huis aan huisbladen, affiches en social media belangrijk.

Het jubileumjaar als stip op de horizon
Het honderdjarig bestaan van het OLT in 2016 bepaalde dit jaar in aanzienlijke mate de agenda van de marketing commissie. Er werd met het oog op de fondsenwerving voor de overkapping van het podium een werkgroep sponsoring gevormd, met deels externe mensen die over een uitgebreid netwerk beschikken. Daarnaast werd een werkgroep ‘zichtbaarheid’ opgetuigd en ontwikkelden we een nieuw logo voor het jubileumjaar. In het jaar 2016 wil het bestuur het momentum voor het OLT in alle opzichten vergroten. Daar gaat niet alleen de (spraakmakende) overkapping van het podium aan bijdragen, maar ook de bijzondere jubileumprogrammering, die veel bezoekers zal aantrekken.

Financiën

Door een verdere verhoging van het programmaniveau en gunstige weersomstandigheden steeg het bezoekersaantal, hetgeen een gunstig uitwerking had op de recettes en de horeca omzet. Het boekjaar 2015 werd dan ook afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 7.400,-.
Het weer is steeds de ongewisse factor in de exploitatie van een openluchttheater. Reden voor het bestuur om na financiële toezeggingen van de Provincie Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul te besluiten het hoofdpodium te overkappen. De grootte van deze investering is in eerste instantie op € 240.000,- geraamd. De eigen bijdrage van de stichting OLT hierin bedraagt minimaal € 80.000,- . Voor de verwerving van dit bedrag zijn bij een aantal cultuur ondersteunende organisaties subsidieaanvragen ingediend. Verder zal een deel van de eigen reserves voor de financiering worden aangewend.
M.b.t. dit project bestaat geen duidelijkheid over de ‘einduitkomsten’. Mede oorzaak hiervan is het feit dat de gemeente Valkenburg aan de Geul, eigenaar van het theater, na veelvuldig aandringen van de stichting OLT niet in staat blijkt de rechtsverhouding tussen beide partijen op een verantwoorde wijze te bespreken.
Ten einde aan de financiële verplichtingen van de investeringsopdracht te kunnen voldoen, worden voor zover mogelijk, alle binnen de organisatie beschikbare liquiditeiten ingezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige middelen uit de reserves en voorzieningen en vooruit ontvangen entreegelden. Een voor het bestuur onwenselijke doch onvermijdbare situatie.
Van de investeringen in de overkapping en de overige noodzakelijke voorzieningen wordt een afzonderlijke projectadministratie gevoerd.

Bijlagen
Balans 31-12-2015
Resultatenrekening 2015

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu